Doporučená, 2021

Redakce Choice

Rozdíl mezi interním auditem a externím auditem

Audit odkazuje na proces nezávislé kontroly finančních záznamů organizace, aby bylo možné vydat stanovisko k účetní závěrce. Lze jej rozdělit do dvou kategorií, a to interního auditu a externího auditu. Interní audit není ze své podstaty povinný, ale může být proveden za účelem přezkoumání provozních činností organizace. V tomto typu auditu je pracovní oblast určena vedením účetní jednotky.

Naopak externí audit, který je povinný pro každou samostatnou právnickou osobu, kde je třetí osobě dána do organizace k provedení auditu a vydává své stanovisko k účetní závěrce společnosti. Zde je pracovní rozsah určen příslušným zákonem.

Audit těchto dvou typů auditů je téměř stejný a proto si lidé mezi těmito dvěma osobami zaměňují. Mezi interním auditem a externím auditem je však rozdíl.

Srovnávací graf

Základ pro porovnáníInterní auditExterní audit
VýznamInterní audit odkazuje na probíhající audit vykonanou v rámci organizace samostatným oddělením interního auditu.Externí audit je auditní funkce nezávislého orgánu, který není součástí organizace.
ObjektivníPřezkum rutinních činností a návrh na zlepšení.Analyzovat a ověřit účetní závěrku společnosti.
VedlZaměstnanciTřetí strana
Auditor je jmenovánŘízeníČlenové
Uživatelé zprávyŘízeníZúčastněné strany
NázorJe poskytnuto stanovisko k účinnosti provozních činností organizace.Je poskytnuto stanovisko k pravdivosti a spravedlnosti účetní závěrky společnosti.
RozsahRozhodnuto vedením účetní jednotky.Rozhodnuto statutem.
PovinnostNe, je to dobrovolnéAno, podle zákona o indických společnostech z roku 1956.
DobaPrůběžný procesJednou za rok
KontrolyProvozní efektivitaPřesnost a platnost finančního výkazu

Definice interního auditu

Interním auditem se rozumí nestranná a systematická hodnotící funkce prováděná v rámci podnikatelské organizace s cílem přezkoumání každodenních činností podniku a poskytnutí nezbytných návrhů na zlepšení.

Interní audit vykonává široké spektrum činností, jako jsou:

 • Vyhodnocení systému účetnictví a vnitřní kontroly.
 • Zkoumání běžných provozních činností.
 • Fyzické ověření zásob v pravidelných intervalech.
 • Analýza finančních a nefinančních informací organizace.
 • Detekce podvodů a chyb.

Hlavním cílem interního auditu je zvýšit hodnotu činnosti organizace a sledovat systém vnitřní kontroly, vnitřní kontroly a řízení rizik subjektu. Interní audit provádějí interní auditoři, kteří jsou zaměstnanci organizace. Jedná se o samostatné oddělení v rámci organizace, kde se průběžně provádí audit po celý rok.

Definice externího auditu

Pravidelné, systematické a nezávislé zkoumání účetní závěrky společnosti prováděné třetí stranou pro specifické účely, jak to vyžaduje statut, se nazývá Externí audit. Hlavním cílem externího auditu je veřejně vyjádřit svůj názor na:

 • Pravdivost a spravedlnost účetní závěrky společnosti
 • Účetní záznamy jsou ve všech ohledech úplné a připravené podle zásad stanovených GAAP (obecně uznávanými účetními principy).
 • Všechny významné skutečnosti jsou uvedeny v účetní závěrce.

Pro provádění externího auditu je auditor jmenován členy společnosti. Měl by být nezávislý, tzn. Že by neměl být žádným způsobem propojen s organizací, aby mohl pracovat nestranně a bez jakéhokoli vlivu. Auditor má právo na přístup k účetní závěrce za účelem získání nezbytných informací a poskytnutí svého názoru členům prostřednictvím zprávy o auditu. Zpráva má dva typy:

 • Nezměněno
 • Upraveno
  • Kvalifikovaný
  • Nepříznivý
  • Prohlášení

Je-li zpráva změněna, musí auditor uvést důvody.

Klíčové rozdíly mezi interním auditem a externím auditem

Hlavní rozdíly mezi interním auditem a externím auditem jsou následující:

 1. Interní audit je stálá kontrolní činnost prováděná oddělením interního auditu organizace. Externí audit je přezkoumání a vyhodnocení roční účetní závěrky účetní jednotky nezávislým subjektem, která k ní vydá stanovisko.
 2. Interní audit je dobrovolný, ale externí audit je povinný.
 3. Zpráva o interním auditu je předkládána vedení. Zpráva o externím auditu je však předána zúčastněným stranám, jako jsou akcionáři, držitelé dluhopisů, věřitelé, dodavatelé, vláda atd.
 4. Interní audit je průběžný proces, zatímco externí audit probíhá každoročně.
 5. Účelem interního auditu je přezkoumání rutinních činností podniku a návrh na zlepšení. Externí audit je naopak zaměřen na analýzu a ověření správnosti a spolehlivosti účetní závěrky.
 6. Interní audit poskytuje stanovisko k účinnosti provozních činností organizace. Na druhé straně Externí audit vydává stanovisko k věrnému a poctivému zobrazení účetní závěrky.
 7. O rozsahu interního auditu rozhodují osoby pověřené správou (TCWG). Na rozdíl od externího auditu, jehož rozsah je dán zákonem.
 8. Interní auditoři jsou zaměstnanci organizace, protože jsou jmenováni samotným vedením, zatímco externí auditoři nejsou zaměstnanci, jsou jmenováni členy společnosti.

Závěr

Interní audit a externí audit nejsou proti sobě. Místo toho se doplňují. Externí auditor může využít práce interního auditora, pokud si myslí, že je vhodný, ale nesnižuje odpovědnost externího auditora. Interní audit funguje jako kontrola činnosti podniku a pomáhá při poskytování poradenství v různých záležitostech s cílem získat provozní efektivitu.

Na druhé straně je externí audit zcela nezávislý na tom, kdy je třetí strana přivedena do organizace k provedení řízení. Kontroluje správnost a platnost roční účetní závěrky organizace.

Top