Doporučená, 2021

Redakce Choice

Rozdíl mezi NPV a IRR

NPV nebo jinak známá jako metoda Čistá současná hodnota, počítá současnou hodnotu toku peněžních prostředků, investičního projektu, který používá náklady na kapitál jako diskontní sazbu. Na druhé straně IRR, tj. Vnitřní míra výnosnosti, je úroková míra, která odpovídá současné hodnotě budoucích peněžních toků s počátečním odlivem kapitálu.

V životě každé společnosti přichází situace, kdy se musí rozhodnout mezi různými projekty. NPV a IRR jsou dva nejběžnější parametry používané společnostmi k rozhodování, který investiční návrh je nejlepší. V určitém projektu však obě dvě kritéria dávají protichůdné výsledky, tj. Jeden projekt je přijatelný, vezmeme-li v úvahu metodu NPV, ale zároveň metoda IRR upřednostňuje jiný projekt.

Důvody konfliktu uprostřed těchto dvou důvodů jsou způsobeny rozptylem přílivu, odlivu a života projektu. Projděte si tento článek a pochopte rozdíly mezi NPV a IRR.

Srovnávací graf

Základ pro porovnáníNPVIRR
VýznamSoučet všech současných hodnot peněžních toků (kladných i záporných) projektu je znám jako Čistá současná hodnota nebo NPV.IRR je popsána jako sazba, při které se součet diskontovaných peněžních příjmů rovná diskontovaným peněžním výdajům.
Vyjádřen vAbsolutní termínyProcentní podmínky
Co to znamená?Přebytek z projektuBod bez zisku bez ztráty (bod zlomu)
RozhodováníTo usnadňuje rozhodování.Nepomáhá při rozhodování
Sazba pro reinvestice mezitímních peněžních tokůKapitálové sazbyVnitřní míra návratnosti
Změna v časování odlivu hotovostiNebude ovlivňovat NPVBude vykazovat negativní nebo více IRR

Definice NPV

Pokud se soućasná hodnota vśech budoucích penęžních tokû generovaných projektem sćítá (zda jsou kladné nebo záporné), získaným výsledkem bude ćistá soućasná hodnota nebo NPV. Tento koncept má velký význam v oblasti financí a investic pro přijímání důležitých rozhodnutí týkajících se peněžních toků generujících se v průběhu několika let. NPV představuje maximalizaci bohatství akcionářů, která je hlavním účelem finančního řízení.

NPV ukazuje skutečný přínos, který byl získán z investic realizovaných v daném projektu na dobu a riziko. Zde je následováno jedno pravidlo, přijmout projekt s pozitivní NPV a odmítnout projekt s negativní NPV. Pokud je však NPV nulová, pak to bude situace lhostejnosti, tj. Celkové náklady a zisky jedné nebo druhé varianty budou stejné. Výpočet NPV lze provést následujícím způsobem:

NPV = Zlevněné peněžní přítoky - diskontované peněžní toky

Definice IRR

IRR pro projekt je diskontní sazba, při které současná hodnota očekávaných čistých peněžních příjmů odpovídá peněžním nákladům. Zjednodušeně řečeno, diskontované peněžní přítoky se rovnají diskontovaným peněžním výdajům. Lze to vysvětlit následujícím poměrem: (peněžní příjmy / peněžní toky) = 1.

Při IRR, NPV = 0 a PI (index ziskovosti) = 1

V této metodě jsou uvedeny přítoky a odtoky hotovosti. Výpočet diskontní sazby, tj. IRR, se provede metodou pokusu a omylu.

Pravidlo rozhodování týkající se kritéria IRR je: Přijměte projekt, ve kterém je IRR vyšší než požadovaná míra návratnosti (cut-off rate), protože v takovém případě bude projekt využívat přebytku nad rámec mezní sazby být získány. Odmítnout projekt, ve kterém je cut-off sazba větší než IRR, jako projekt, vzniknou ztráty. Pokud jsou navíc IRR a Cut-off sazby stejné, pak to bude pro společnost lhostejností. Je tedy na uvážení společnosti, aby investiční návrh přijala nebo odmítla.

Klíčové rozdíly mezi NPV a IRR

Základní rozdíly mezi NPV a IRR jsou uvedeny níže:

  1. Souhrn všech současných hodnot peněžních toků aktiva, nevýznamný kladný nebo záporný, se nazývá Čistá současná hodnota. Vnitřní míra návratnosti je diskontní sazba, při které NPV = 0.
  2. Výpočet NPV se provádí v absolutních hodnotách ve srovnání s IRR, která se vypočítává v procentech.
  3. Účelem výpočtu NPV je určit přebytek z projektu, zatímco IRR představuje stav bez zisku bez ztráty.
  4. Rozhodování je snadné v NPV, ale ne v IRR. Příklad to může vysvětlit, v případě kladné NPV se projekt doporučuje. Nicméně IRR = 15%, náklady na kapitál <15%, projekt může být přijat, ale pokud se náklady na kapitál rovnají 19%, což je více než 15%, projekt bude předmětem zamítnutí.
  5. Meziroční peněžní toky jsou reinvestovány při cut-off míře v NPV, zatímco v IRR je taková investice realizována ve výši IRR.
  6. Když se časování peněžních toků liší, IRR bude záporné, nebo bude vykazovat více IRR, které způsobí zmatek. To neplatí v případě NPV.
  7. Pokud je výše počáteční investice vysoká, NPV bude vždy vykazovat velké peněžní přítoky, zatímco IRR bude představovat ziskovost projektu bez ohledu na počáteční investici. IRR tak ukáže lepší výsledky.

Podobnosti

  • Oba používají metodu diskontovaných peněžních toků.
  • Oba berou v úvahu peněžní toky po celou dobu trvání projektu.
  • Oba uznávají časovou hodnotu peněz.

Závěr

Čistá současná hodnota a vnitřní míra návratnosti jsou obě metody diskontovaných peněžních toků, tímto způsobem můžeme říci, že obě považují časovou hodnotu peněz. Stejně tak obě metody zohledňují všechny peněžní toky v průběhu trvání projektu.

Při výpočtu čisté současné hodnoty se předpokládá, že diskontní sazba bude známa a zůstane konstantní. Při výpočtu IRR se však NPV stanovená na „0“ a sazba, která tuto podmínku splňuje, označuje jako IRR.

Top