Doporučená, 2021

Redakce Choice

Rozdíl mezi odpočtem a osvobozením

Daň z příjmů je povinná povinnost, která se ukládá každému občanovi na základě jejich platební schopnosti, věku a pohlaví. Pro poskytnutí úlevy hodnotiteli z placení daní má daňový zákon určitá ustanovení o odpočtu a osvobození, která snižuje celkovou daňovou povinnost. Při odečtení se částka nejprve započítává do příjmů poplatníka a poté je odpočet povolen podle pravidel, tj. V plném rozsahu nebo částečně, nebo pokud jsou splněny určité podmínky. Výjimka je naopak příjmem, který není účtován k dani.

Zatímco odpočet je součástí hrubého příjmu (GTI), ale každá osoba může využít svého přínosu na základě aplikace. Výjimka naopak není součástí GTI. Níže uvedený článek vysvětluje podstatné rozdíly mezi odpočtem a osvobozením.

Srovnávací graf

Základ pro porovnáníDedukceOsvobození
VýznamOdpočet znamená odčítání, tj. Částku, která je způsobilá snížit zdanitelný příjem.Osvobození od daně znamená vyloučení, tj. Pokud jsou určité příjmy osvobozeny od daně, pak nepřispívají k celkovému příjmu osoby.
Co je to?KonceseRelaxace
PojemČástka odpočtu se nejprve započítává do hrubého příjmu a odečte se od ní, aby se dospělo k čistému příjmu.Příjmy osvobozené od daně se nepovažují za součást celkových příjmů, celá částka je osvobozením pro daňového poplatníka.
Příjem jeDaňově uznatelnéOsvobozeny od daně
ObjektivníPodporovat úspory a investice široké veřejnosti.Zvýšit tuto konkrétní část, ve které je osvobozena daň.
SekceOddíl 80 C až 80 U se zabývá odpočtemOddíl 10 se zabývá výjimkami
PřípustnéSpecifické osobyVšechny osoby
Podmiňovací způsobAnoNe

Definice odpočtu

Kapitola VI (80C až 80U) zákona o dani z příjmů z roku 1961 se zabývá srážkami. Odpočet znamená částku, která bude odečtena od hrubé částky. Podle zákona o daních z příjmů jsou srážkami platby nebo investice provedené posuzovatelem, jejichž prostřednictvím je konkrétní částka nebo procentní podíl snížen z hrubého celkového příjmu tak, aby bylo dosaženo celkového zdanitelného příjmu. Je-li GTI nula, pak není přípustný žádný odpočet, nebo výše odpočtu nemůže překročit GTI, tj. Odpočet je přípustný pouze v rozsahu hrubého celkového příjmu.

Ty jsou daňovému poplatníkovi povoleny pouze tehdy, pokud uplatní nárok na odpočet za investice, které učinil v jednotlivých nástrojích. Takový příjem je tedy součástí hrubého celkového příjmu daňového poplatníka a pak je možné srážky docílit celkového příjmu. Srážky jsou rozděleny do tří kategorií:

 • Srážka u některých plateb : Příklad: Zaplacené pojistné na životní pojištění, zaplacené pojistné na zdravotní pojištění, dary charitativním institucím atd.
 • Srážky týkající se některých příjmů : Specifické příjmy družstev, Royalty o patentech atd.
 • Ostatní srážky

Definice výjimky

Výjimka je odvozena od slova osvobozeného od daně, což znamená částku, která není něčím způsobena. V oblasti daně z příjmů se osvobození vztahuje na příjmy, které nejsou při výpočtu celkových příjmů zohledněny. Takový zdroj příjmů vyloučený ze zdanitelných příjmů tedy není zdanitelný.

V seznamu osvobozených příjmů jsou některé příjmy zcela osvobozeny od daně, jako jsou zemědělské příjmy. Určité příjmy jsou však částečně osvobozeny od daně, v níž je osvobození od daně osvobozeno až do stanoveného limitu. Přesahující část částečně osvobozeného příjmu bude podléhat dani a bude zohledněna při výpočtu hrubého příjmu.

Klíčové rozdíly mezi odpočtem a osvobozením

Hlavní rozdíly v rozdílech a výjimkách jsou uvedeny níže:

 1. Odpočet znamená odčítání, tj. Částku, která je způsobilá snížit zdanitelný příjem. Osvobození od daně znamená vyloučení, tj. Pokud jsou určité příjmy osvobozeny od daně, pak nepřispívají k celkovému příjmu osoby.
 2. Odpočet je ústupek, ale osvobození je relaxace.
 3. Odpočet se vztahuje na daňově uznatelné příjmy, zatímco osvobození od daně je způsobeno pouze příjmy osvobozenými od daně.
 4. Odpočet je povolen konkrétním osobám, které splňují konkrétní kritéria. Výjimka je naopak povolena všem osobám.
 5. Odpočet je podmíněn, tj. Je povolen pouze těm, kteří splňují kritéria způsobilosti. Výjimka je naopak bezpodmínečná.
 6. Cílem poskytnutí odpočtu je podpořit úspory a investice do určitých nástrojů, zatímco výjimka má pomoci slabší části společnosti.
 7. Oddíl 80C až 80U zákona o daních z příjmů z roku 1961 se zabývá odpočtem, zatímco výjimky jsou uvedeny v § 10.
 8. Srážky jsou nejprve přidány do GTI a poté odečteny. Na rozdíl od osvobození nejsou součástí celkových příjmů.

Závěr

Srážku používá vláda především na podporu úspor na zvýšení investic v určitých oblastech, pro které je příjem hodnotitele snížen. Stejně tak jsou výjimky využívány k tomu, aby pomohly slabším vrstvám společnosti růst a prosperovat. Poskytnutím výjimek se vláda snaží poskytnout stejnou příležitost k posílení tohoto segmentu.

Top