Doporučená, 2021

Redakce Choice

Rozdíl mezi krátkodobým a dlouhodobým kapitálovým ziskem

Pokud existuje zisk z prodeje nebo převodu kapitálového aktiva, jako je budova, auto, šperky, akcie atd., Je znám jako kapitálový zisk, který je zdanitelný podle zákona o dani z příjmů, neboť je považován za příjem v předchozím roce, ve kterém k převodu dojde. Může to být krátkodobý kapitálový zisk nebo dlouhodobý kapitálový zisk. Krátkodobý kapitálový zisk představuje zisk dosažený fyzickou osobou z důvodu převodu krátkodobého kapitálového aktiva.

Na druhé straně, když je dlouhodobý kapitálový majetek převeden fyzickou osobou, je zisk, který je výsledkem zisku, nazýván dlouhodobý kapitálový zisk . Primární rozdíl mezi krátkodobým a dlouhodobým kapitálovým ziskem spočívá v období, za které je kapitálové aktivum nebo investice drženo fyzickou osobou.

Srovnávací graf

Základ pro porovnáníKrátkodobé kapitálové ziskyDlouhodobý kapitálový zisk
VýznamZisk z prodeje krátkodobého kapitálového aktiva je znám jako krátkodobý kapitálový zisk.Dlouhodobý kapitálový zisk je zisk, který vzniká převodem dlouhodobého kapitálového aktiva od fyzické osoby.
Kapitálové aktivaMéně než 24 měsíců u nemovitého majetku a 36 měsíců u movitého majetku.Více než 24 měsíců u nemovitého majetku a 36 měsíců u movitého majetku.
Finanční aktivaDoba držení je kratší než 12 měsícůDoba držení je více než 12 měsíců
Míra zdaněníNormální sazba daně z příjmů20%

Definice krátkodobého kapitálového zisku

Krátkodobý kapitálový zisk, jak již název napovídá, je zisk dosažený fyzickou osobou z převodu nebo prodeje krátkodobého kapitálového aktiva. Krátkodobý kapitálový majetek zde znamená aktivum (movité), které je ve vlastnictví hodnotitele po dobu kratší než 36 měsíců těsně před datem převodu. Ačkoli v případě nemovitého majetku je doba držení kratší než 24 měsíců bezprostředně předcházejících datu převodu.

V případě finančních aktiv, která jsou kótována na uznávané burze, by doba držby aktiv neměla přesáhnout 12 měsíců a pro nekótované cenné papíry doba držby je kratší než 24 měsíců.

Lze vypočítat jako:

  • Pořizovacími náklady na pořízení se rozumí částka, za kterou hodnotitel nakoupil aktivum.
  • Náklady na zlepšení zahrnují částku vynaloženou posuzovatelem na případné přidání nebo zlepšení kapitálového aktiva.

Definice dlouhodobého kapitálového zisku

Pokud je období, po které je aktivum (movité) drženo, delší než 36 měsíců, těsně před datem převodu, považuje se kapitálové aktivum za dlouhodobý kapitálový majetek a zisk se označuje jako dlouhodobý kapitálový zisk. Pokud jde o převod nemovitého majetku, jako je pozemek, stavba atd., Doba držení by měla být 24 měsíců nebo více.

V případě cenných papírů, které jsou kótovány na uznávané burze, je doba držby zkrácena na 12 měsíců nebo více a pro nekótované cenné papíry musí být doba držení 24 měsíců nebo více.

Lze vypočítat jako:

Kde, indexované náklady na pořízení =

Indexované náklady na zlepšení =

Klíčové rozdíly mezi krátkodobým a dlouhodobým kapitálovým ziskem

Rozdíly mezi krátkodobým a dlouhodobým kapitálovým ziskem jsou zřejmé z následujících důvodů: \ t

  1. Krátkodobý kapitálový zisk je zisk, jehož zisk z prodeje kapitálového aktiva je ve vlastnictví hodnotitele po dobu kratší než 36 měsíců. Naopak, pokud je převedené aktivum v držení hodnotitele, po dobu delší než 36 měsíců, zisk z tohoto převodu se nazývá dlouhodobý kapitálový zisk.
  2. Při převodu nemovitého majetku hodnotitelem, je-li doba držby kratší než 24 měsíců, je zisk vyplývající z takového převodu označen jako krátkodobý kapitálový zisk, pokud je tento držen po dobu delší než 24 měsíců., zisk se nazývá dlouhodobý kapitálový zisk.
  3. V případě finančních aktiv je doba držby zkrácena na 12 měsíců, takže pokud je aktivum drženo po dobu kratší než 12 měsíců, pak zisk z převodu takového aktiva bude krátkodobý kapitálový zisk. Naopak, pokud jsou cenné papíry jako akcie nebo dluhopisy s nulovým kupónem drženy déle než jeden rok, zisk z převodu bude dlouhodobý kapitálový zisk.
  4. Krátkodobý kapitálový zisk je zdanitelný podle běžných sazeb daně z příjmů. Naproti tomu dlouhodobý kapitálový zisk je zdanitelný ve výši 20%.

Závěr

Abychom to shrnuli, kapitálový zisk je jedním z hlavních příjmů podle zákona o dani z příjmů. Jak krátkodobé, tak dlouhodobé kapitálové zisky se účtují k dani, ale výjimky jsou také definovány v zákoně o dani z příjmů. Základní rozdíl mezi těmito dvěma faktory spočívá v době, po kterou hodnotitel vlastní aktivum.

Top