Doporučená, 2021

Redakce Choice

Rozdíl mezi přímou demokracií a nepřímou demokracií

Demokracie je taková forma vlády, v níž nejvyšší moc leží v rukou lidí. V demokratické zemi má každý občan jeden hlas, který může být odevzdán ve prospěch nebo proti vládní politice. V demokracii je reakce občanů základem vlády. Může být ve formě přímé demokracie nebo nepřímé demokracie. Přímá demokracie se týká systému, v němž mají občané právo účastnit se rozhodovacího procesu.

Naopak nepřímá demokracie znamená demokracii, v níž si občané volí svého zástupce, aktivně se účastní správy vlády a jednají v jejich zastoupení.

V tomto článku můžete najít důležité rozdíly mezi přímou a nepřímou demokracií, číst.

Srovnávací graf

Základ pro porovnáníPřímá demokracieNepřímá demokracie
VýznamPřímá demokracie označuje formu vlády, kde se občané oprávněně účastní správy vlády.Nepřímá demokracie znamená demokracii, v níž lidé hlasují za svého zástupce, aby je zastupovali v Parlamentu.
PolitikyO vládních politikách rozhodují sami lidé.Lidé volí své zástupce, aby přijímali rozhodnutí o vládních politikách.
LegislativaCelá komunita tvoří legislaturu.Zástupci vítězné strany tvoří vládu a jsou součástí legislativy.
VhodnostZemě, jejichž počet obyvatel je malý.Země, jejichž počet obyvatel je velký.

Definice přímé demokracie

Přímá demokracie nebo jinak nazývaná čistá demokracie nebo participativní demokracie je taková, v níž lidé rozhodují o rozhodnutích týkajících se zákonů a politik vlády. Vyžaduje přímou účast občanů státu na každodenním rozhodování a správě vlády. Švýcarsko je jednou ze zemí, kde převládá přímá demokracie.

V této formě vlády je každý zákon, politika nebo zákon schválen pouze tehdy, když o něm hlasují všichni občané země. Zde se všichni lidé vlády scházejí a nastolují otázky, vstupují do diskusí, aby přijali rozhodnutí, které je pro všechny příjemné. Občané země tak mají přímý vliv na formulování zákonů a záležitostí, které je ovlivňují.

Definice nepřímé demokracie

Nepřímá demokracie nebo lidově nazývaná reprezentativní demokracie je systém vlády, ve kterém si lidé volí své zástupce, zastupují je v Parlamentu a aktivně se podílejí na řízení vlády.

Účast občanů je tak omezena na přijímání důležitých rozhodnutí a formulaci politik. Indie je běžným příkladem nepřímé demokracie.

V nepřímé demokracii je politik volen z každého volebního obvodu, který zastupuje lidi, kteří pro něj v parlamentu hlasovali. Opírá se o svobodné a spravedlivé volby, kdy ti, kteří vládnou, mají spravedlivou a spravedlivou šanci prohrát. Zvolený politik tak může být z úřadu odstraněn a odpovědný za práci, kterou vykonávají pro komunitu.

Klíčové rozdíly mezi přímou a nepřímou demokracií

Rozdíl mezi přímou a nepřímou demokracií lze jasně odvodit z těchto důvodů: \ t

  1. Přímá demokracie může být popsána jako systém vlády, kde provádění zákonů je možné všeobecným hlasováním všech občanů země. Na druhé straně je nepřímou demokracií taková forma vlády, v níž občané země hlasují pro zástupce, kteří jsou oprávněni rozhodovat v jejich zastoupení.
  2. V přímé demokracii jsou rozhodnutí týkající se vládních politik, zákonů a dalších otázek přijímána lidmi. Naopak v nepřímé demokracii si lidé volí své zástupce, rozhodují o formulaci zákonů a politik.
  3. V přímé demokracii tvoří celé společenství zákonodárnou moc. Proti tomu, v nepřímé demokracii, volení zástupcové vítězné strany tvoří vládu a jsou část legislatury.
  4. Zatímco přímá demokracie je nejvhodnější pro malé země, nepřímá demokracie je dobrá pro velké země.

Závěr

Přímá demokracie je jasná demokracie, která je vhodná pro země, kde je počet obyvatel menší. Nelze ji však praktikovat v zemi s velkou populací a tam, kde musí být rozhodnuto o terorismu lidí. Díky této nevýhodě vznikla reprezentativní nebo nepřímá demokracie, která překonává nevýhody přímé demokracie.

Top