Doporučená, 2021

Redakce Choice

Rozdíl mezi předvoláním a rozkazem

Předvolání je právním oznámením vydaným jak v případě občanskoprávního, tak trestního řízení, ve kterém soud nařídí jednotlivci, aby se dostavil nebo předal soudu u soudu ve stanovené lhůtě a místě. Na druhé straně je zatykač popsán jako právní dokument vydaný soudcem nebo soudcem, který zmocňuje policisty k zatčení, pátrání nebo zabavení prostor nebo k provedení jakéhokoli úkonu týkajícího se výkonu spravedlnosti.

Stručně řečeno, oba právní dokumenty slouží stejnému účelu, ale jsou od sebe navzájem zcela odlišné v tom smyslu, že praktický účinek těchto dvou není stejný. Přečtěte si tento článek, ve kterém jsme vysvětlili rozdíl mezi předvoláním a rozkazem.

Srovnávací graf

Základ pro porovnáníPředvolatRozkaz
VýznamPředvolání předpokládá právní řád vydaný soudním úředníkem žalovanému nebo svědkovi v souvislosti s právním řízením.Oprávnění je oprávnění vydané soudem, které umožňuje policistovi vykonat úkon, na který se nevztahuje jejich působnost.
ObsahujePokyn, aby se objevil nebo vytvořil dokument nebo věc před soudem.Povolení policistovi zadržet obviněného a předložit ho soudu.
Adresováno naŽalovaný nebo svědekPolicejní důstojník
ObjektivníInformovat osobu o zákonné povinnosti předstoupit na soud.Přivést obviněného na soud, který ignoroval předvolání a neobjevil se.

Definice předvolání

Předvolání je ze zákona vyhláškou vydanou soudem osobám, které se účastní soudního sporu, obsahující příkaz k podání nebo předložení písemnosti / věci před soudcem. To lze vysvětlit jako právní dokument doručený straně, tj. Žalovanému nebo svědkovi, s ohledem na soudní proces.

Je-li případ zahájen žalobcem (poškozeným), proti žalovanému (obviněnému), je předvolání doručeno. Soud nařídí, aby byla žalovaná předvolána k oznámení, že je žalován, a zajišťuje spravedlivý proces. Vydává se také dalším osobám, které jsou přímo či nepřímo zapojeny do případu.

Předvolání je písemné, vyhotovené ve dvou vyhotoveních, řádně podepsané předsedou příslušného soudu nebo úředníkem pověřeným vrchním soudem v tomto ohledu.

Policejní důstojník nebo důstojník soudu nebo jiná osoba, která je veřejným činitelem, doručuje předvolání obžalovanému. Předvolání, které bylo vydáno svědkům, mu je však doručeno doporučenou poštou, přičemž potvrzovací dopis musí být podepsán svědkem po obdržení předvolání.

Definice zatykače

Termínem „zatykač“ se rozumí písemné zmocnění vydané soudcem nebo soudcem, které umožňuje policistovi vykonávat konkrétní úkon, který by jinak byl označen za nezákonný, neboť zákon je v rozporu se základními právy občanů. Tento zatykač slouží k tomu, aby byl někdo zadržen, prohledán v prostorách, převzal majetek nebo aby vykonával jakoukoli činnost, která je nutná k řízení spravedlnosti.

Rozkaz je vydáván v předepsaném formátu písemně, řádně podepsaný předsedajícím a obsahuje pečeť soudu. Obsahuje jméno a označení příslušníka donucovacího orgánu, který jej vykonává, a také jméno a popis osoby, která má být zatčena. Dále stanoví trestný čin, který byl obviněn.

Klíčové rozdíly mezi předvoláním a rozkazem

Níže uvedené body jsou relevantní, pokud jde o rozdíl mezi předvoláním a rozkazem:

  1. Předvolání lze chápat jako právní řád vydaný předsedajícím obžalovanému nebo svědkovi nebo jakékoli jiné osobě účastnící se případu. Naproti tomu je opční list popsán jako písemné oprávnění vydané soudním úředníkem, tj. Soudcem nebo soudcem, který opravňuje policistu k výkonu zákona, pro regulaci spravedlnosti.
  2. Předvolání obsahuje soudní příkaz k podání nebo předložení písemnosti nebo věci před soudem, jehož nedodržení bude mít za následek vydání zatykače proti této osobě. Opačný, zatykač je oficiální povolení k důstojníkovi vymáhání práva zatknout obviněného a produkovat před soudem.
  3. Předvolání se obrátí na obžalovaného nebo svědka nebo na jakoukoli jinou osobu související s případem, zatímco rozkaz oslovuje policisty.
  4. Cílem předvolání je informovat osobu o zákonné povinnosti předstoupit na soud. Na rozdíl od toho je vydán zatykač s cílem přivést obviněného na soud, který se k soudu nedostavil, a to ani poté, co byl předvolán.

Závěr

Předvolání a rozkaz jsou dva právní dokumenty obsahující písemný příkaz, který soud vydá poté, co byl případ zaregistrován, což vyžaduje, aby osoba uvedená v dokumentu předstoupila před soud v určený den.

Nejprve soud vydá předvolání k osobě, pokud jde o soudní řízení, které ho omezuje na to, aby se před soudcem dostavil ve stanoveném termínu a termínu, nebo jinak, soud vydal soudní příkaz proti této osobě.

Top